Skip to main content

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE: ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ

1. Rekisterinnimi

Kaisankodin kuntoutuja- ja asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö sr (Kaisankoti kuntoutus ja työelämäpalvelut) Bodomintie 37, 02740 Espoo
y-tunnus: 0201424-6

3. Rekisterinyhteyshenkilöt

Tietosuojavastaava Tuija Salonen

Tietosuojavastaava antaa rekisteröidyn pyynnöstä tarkempia tietoja rekisterinpidosta sekä rekisteröidyn oikeuksista saada tarkastaa ja oikaista itseään koskevia tietoja.

4. Henkilötietojenkäsittelyntarkoitus

 •     rekisteröidyn laitos- tai avokuntoutuksen järjestäminen, suunnittelu, toteutus ja seuranta
 •     rekisteröidyn työkyvyn arvioinnin ja/tai valmennuksen järjestäminen, suunnittelu, toteutus ja
      seuranta 
 •   rekisteröidyn kuntoutuksen ja muiden palveluiden laskuttaminen
 •    toiminnan suunnittelu, tilastointi, seuranta ja arviointi
 •     ammattihenkilöiden toiminnan valvonta

5. Henkilötietojenkäsittelynoikeusperuste

    Henkilötietolaki (22.4.1999/523)
    Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785)
    Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun laina 6 §:n ja 9:n muuttamisesta (1999/489)
    Eu:n tietosuoja-asetus (2016/679, 6. artikla)

6. Rekisterintietosisältö

 •     nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tarvittaessa ammatti
 •     kuntoutuspäätös ja sen mukana saadut asiakirjat
 •     työkyvyn arviointiin ja urapalveluun liittyvät lähetteet ja asiakirjat
 •     kuntoutukseen liittyvät muut kuntoutujan luvalla hankitut asiakirjat
 •     opinto- ja työtodistukset
 •     tutkimustulokset
 •     kuntoutukseen liittyvät yhteydenotot

Kaisa Kallion Kansalaislahjasäätiö Bodomintie 37, 02740 Espoo, Finland
Tel. +358 50 4091988
Y-tunnus 0201424-6
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.kaisankoti.fi

• sopimukset
    kuntoutuksen kesto
    kuntoutuksesta laadittu yhteenveto

7. Säännönmukaisettietolähteet

8. Henkilötietojensuojaaminen

Rekisterin käyttö perustuu rekisteröidyn ja häntä hoitavan henkilökunnan väliseen hoitosuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu työsuhteen päätyttyä. Potilastietoja (ja asiakastietoja) saa käsitellä vain siinä laajuudessa kuin työtehtävät ja vastuut sitä edellyttävät.

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Diarium potilastietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Paperimuotoinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa olevissa lukituissa kaapeissa.

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tietosuojaohjeistuksilla.

Tietosuojamateriaali (kuntoutujan tiedot) säilytetään lakisääteisen ajan lukituissa tiloissa (arkistolaki) Kaisankodissa. Tietosuojamateriaali hävitetään lakisääteisen säilytysajan jälkeen MTB Siivouspalvelu Oy:n toimesta, jolla on lupa hävittää tietosuojamateriaalia suojatusti.

9. Säännönmukaisettietojenluovutukset

 •     palvelun tilaajalta saadut tiedot
 •     kuntoutujalta ja asiakkailta itseltään saadut tiedot
 •     kuntoutujan luvalla eri paikoista hankitut tiedot
 •     kuntoutuksen aikana esille tulleet tiedot
 •     kuntoutuspalaute/suunnitelma liitteineen palvelun tilaajalle
 •     kuntoutuslasku palvelun tilaajalle
 •     kuntoutuspalaute/suunnitelma kuntoutujan antaman luvan perusteella muihin paikkoihin
 •     kuntoutuspalaute/suunnitelma kuntoutujalle

Tietoja luovutetaan viranomaisille kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella ja vain kyseisen asian vaatimassa laajuudessa.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.